Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Štampa

Politika integrisanog menadžment sistema preduzeća „INGRAD ENERGO“ d.o.o. je sastavni deo ukupne poslovne politike preduzeća. “INGRAD ENERGO”d.o.o. bavi se projektovanjem i montažom termoenergetskih objekata, gasniih instalacija i sistema i termotehničkih instalacija , uspostavljajući dugoročne poslovne veze na zastupanju, kooperaciji i plasmanu tehnologija, brine o zaštiti životne sredine, kao i o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu svih zaposlenih, primenjujući sve zakonske propise i podržavajući neprekidno usavršavanje i primenu znanja na unapređivanju naših usluga i poslovnih procesa.

Ciljevi našeg poslovanja zasnovani su na :

zadovoljenju zahteva i ispunjenju očekivanja korisnika;
zadovoljenju najviših standarda koji se odnose na naše proizvode i usluge;
težnji da obezbedimo i zadržimo stalno prisusutvo na domaćem i inostranom tržištu;
želji da stvorimo dugotrajne i partnerske odnose sa našim isporučiocima;
neprekidnom nastojanju da unapređujemo kvalitet proizvoda i usluga;
podržavanju i stimulisanju kreativnosti zaposlenih, njihovih inicijativa i odgovornosti za integrisani menadžment sistem;
unapređenju organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja materijala, energije i vode i zemljišta i sprečavanja  nezgoda, incidenata na radu,
smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanju otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu,
poboljšanju učinka zaštite životne sredine,
identifikovanju rizika kod poznatih uzroka povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje
stalnom obučavanju zaposlenih iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti na radu kako bi se sticala nova znanja i podizala svest svih zaposlenih,

Vrhunskom profesionalnošću u obavljanju svojih poslova svi zaposleni u "INGRAD ENERGO" d.o.o., daju svoj doprinos ostvarivanju iskazanih ciljeva.

Integrisani sistem menadžmenta ²INGRAD ENERGO² d.o.o. usklađen je sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i omogućava nam da svoj posao radimo dobro, uvek i na svakom mestu. Politika integrisanog menadžment sistema se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno. U ostvarenju postavljene politike integrisanog menadžment sistema očekujem podršku svih zaposlenih u preduzeću „INGRAD ENERGO“ d.o.o..

Loznica, oktobar 2012. DIREKTOR „INGRAD ENERGO“ d.o.o.  Loznica Dragan Jošić

SERTIFIKATI

 

TUV ISO, OHSAS